114- تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید !

دانشجویی به استادش گفت:

استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم 

  و تا وقتی خدا را نبینم آن را عبادت نمی کنم!


استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت : 

  آیا مرا می بینی؟


دانشجو پاسخ داد : نه استاد ! 

  وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.


استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت : 

 تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید !

/ 0 نظر / 17 بازدید