87- عدد بسیار اول!!!!!!!!!

 
 
آیا می دانید عدد بسیار اول به چه عددی می گویند؟
من هم برایم بسیار جالب بود و دوست داشتم شما هم بدونید.

عدد 373 همان عدد مورد نظر است . از هر طرف به آن نگاه کنی عدد اول است. اگر 

یک رقم یک رقم در نظر بگیریم ،هر رقمی یک عدد اول است. و همینطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگیریم 

باز هم اعداد اول داریم. و خود عدد هم که سه رقمی است نیز عددی اول است. پس به این عدد ، عدد  بسیار اول می گوئیم .

/ 0 نظر / 23 بازدید