102- بخش پذیری بر 7 و 13 و 17

بخش پذیری بر 7 :

 

اگر یک عدد دو یا چند رقمی داشتیم برای بخش پذیری بر 7 ،

اول : رقم یکان را جداگانه  در 2 ضرب می کنیم .

دوم : رقم های باقی مانده از همان عدد چند رقمی ( منظور به جز رقم یکان) را در نظر گرفته و از مقدار دو برابر رقم یکان ( قسمت قبل)کم می کنیم

سوم :  اگر حاصل صفر شود یا عددی مضرب 7 بدست آید آن عدد بر 7 بخش پذیر است .

بخش پذیری بر 13 :

اول : رقم یکان را در نظر گرفته و آنرا 4 برابر می کنیم   .

دوم : ارقام باقی ماندهاز آن عدد را با حاصل قسمت اول جمع می بندیم 

سوم :  اگر حاصل  عددی مضرب 13 بدست آید آن عدد بر 13بخش پذیر است .

 

بخش پذیری بر 17:

 

اول : رقم یکان را در نظر گرفته و آنرا 5 برابر می کنیم   .

 

دوم : سپس ارقام باقی مانده را از حاصل مرحله اول کم می کنیم

 

سوم : اگر حاصل صفر یا مضرب 17 باشد بر 17 بخش پذیر است

 

مثال : (می دانیم 238= 17*14 ) 238 را امتحان می کنیم داریم :

 

/ 0 نظر / 18 بازدید