62- سؤالات المپیاد علمی ادبیات فارسی

 1.مترادف همه ی گزینه های زیر درست است به جز .....

الف)رسول:فرستاده     ب)خصلت:ویژگی     ج)آبشخور:سرچشمه     د)سعادت:بدبختی

 

2.نقش دستوری اجزای جمله ی زیر به ترتیب کدام است؟

"انقلاب اسلامی،پرتو امیدی در دل مردم تاباند."

الف)نهاد،متمم،فعل          ب)نهاد،مفعول،گزاره

ج)نهاد،مفعول،فعل          د)نهاد،مسند،گزاره

 

3.کدام یک در مورد غزل و قصیده نادرست است؟

الف)طرز قرار گرفتن قافیه و ردیف در هر دو مثل هم است.

ب)معمولا" تعداد ابیات در غزل بیش تر از قصیده است.

ج)قصیده بیش تر به مدح و ستایش می پردازد.

د)غزل بیش تر به بیان احساسات،عشق و عرفان می پردازد.

 

4.آثار زیر به ترتیب نوشته یا سروده ی چه کسی هستند؟

"بینوایان،از آسمان سبز،تذکره الاولیا،کیمیای سعادت"

الف)ویکتور هوگو،عطار نیشابوری،سعدی،شهریار        ب)سنایی،حافظ،ویکتور هوگو،احمد غزالی

ج)شهریار،سلمان هراتی،گوته،امام محمد غزالی          د)ویکتور هوگو،سلمان هراتی،عطار نیشابوری،امام  محمد غزالی

 

5.شکل صحیح غلط های متن زیر در کدام گزینه آمده است؟

"او در پایان کتاب خود از انهطاط حکومت ایران نیز حرف می زند که در قرور و قفلت قرغ شدند."

الف)انحطاط،غرور،غفلت،غرق          ب)انحطات،غرور،قفلط،غرق

ج)انحطات،قرور،غفلت،غرق          د)انحطاط،قرور،غفلت،قرق

 

6.همه ی گزینه های زیر دارای قرابت معنایی(معنای نزدیک به هم)هستند به جز ....

الف)نه داناتر آن کس که والاتر است     که والاتر است آن که داناتر است

ب)علم بال است مرغ جانت را     بر سپهر او برد روانت را

ج)فلک به مردم نادان دهد زمام مراد     تو اهل دانش و فضلی،همین گناهت بس

د)نگهبان گنجی تو از دشمنان     و دانش نگهبان تو جاودان

 

7.کدام گزینه متفاوت است؟

الف)شاهنامه ی فردوسی          ب)بوستان سعدی          ج)لیلی و مجنون نظامی         د)کلیله و دمنه ی نصرالله منشی

 

8.در همه ی گزینه های زیر مراعات نظیر(تناسب)وجود دارد به جز ....

الف)گر برود جان ما در طلب وصل دوست     حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

ب)کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند     نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ج)ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد     چشم نرگس به شقایق نگران خواهد بود

د)پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز     ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار

 

9.کدام گزینه مفرد است؟            الف)عقلا        ب)تصویر        ج)تجارب        د)صحابه

 

10.کدام نوع از انواع فعل ماضی از الگوی: "بن ماضی+ه+(ام،ای،است،ایم،اید،اند)" پیروی می کند؟

الف)ماضی التزامی        ب)ماضی بعید        ج)ماضی استمراری        د)ماضی نقلی

 

 

11.واژه ی آبشخور به کدام معنا نیامده است؟

الف)سرچشمه                    ب)آبخور                      ج)آبگیر                        د)آب دیده

 

12.در بیت زیر کدام واژه غیر از معنی اصلی معنای زیبای دیگری را به ذهن می آورد؟

             "چشمه های خروشان تو را می شناسند        موج های پریشان تو را می شناسند"

الف)چشمه                     ب)خروشان                     ج)موج                         د)پریشان

 

13.در کدام مصراع تشبیه وجود ندارد؟

الف)گلزار ز عیش لاله باران شد                      ب)پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی

ج)علم بال است مرغ جانت را                         د)در دل من چیزی است ، مثل یک چشمه ی نور

 

14.املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)وهله ی اول            ب)خرد و فراصت              د)قریحه ی نقد              د)انضباط و استحکام

 

15.کدام قالب شعری برای سرودن منظومه های بلند داستانی مناسب تر است؟

الف)مثنوی                    ب)قطعه                       ج)قصیده                      د)غزل

 

16.واژه های مقابل به ترتیب به چه معناست؟        "میغ ، سریر ، صواب ، سبو"

الف)میله ی فلزی ، تخته ، پاداش ، کاسه                    ب)ابر ، اخلاق ، درست ، کوزه گر

ج)ابر ، اورنگ ، درست ، کوزه                              د)دشت ، تخت ، مزد ، ظرف

 

17.مفرد کدام یک از جمع مکسرهای زیر نادرست است؟

الف)معارج : معراج         ب)مصائب : مصیبت          ج)جوانب : جانب           د)بنات : بنا

 

18.مواعظ و اندرزها در شعر گاه به شیوه ی ............ در قالب داستان ها و حکایات بیان شده اند.

الف)مستقیم                          ب)غیر مستقیم                           ج)اشاره                           د)نمایش

 

19.نخستین گام در پژوهش آن است که ........... خود را درست و روشن مطرح کنیم.

الف)هدف و مقصود             ب)سؤال یا مسئله             ج)مسیر درست و علمی               د)فکر و اندیشه

 

20.کدام اثر از " مجد خوافی " است؟

الف)فرج بعد از شدت            ب)امدادهای غیبی               ج)روضه ی خلد                د)مرزبان نامه

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید