18- تناسب معکوس

تناسب معکوس

حل
مسئله:
در برخی از مسئله ها، تغییرات دو مقدار طوری است که حاصل ضرب آن ها ثابت می ماند. با
مقایسهدو مقدار می توان فهمید که بین آن ارتباط معکوسی وجود
دارد یعنی با زیاد شدن مقدار یکی، مقدار دیگری کاهش می یابد و برعکس. با تشخیص این
موضوع و توجه به آن می توانیم این گونه مسئله ها را حل
کنیم.

مثال:برای نقاشی یک ساختمان 3 کارگر 18 روز
کار کردند. اگر می خواستند کار زودتر انجام شود، تعداد
کارگران را باید بیشتر می کردند یا کمتر؟ اگر تعداد کارگر ها 6 نفر بود، این کار
چند روزه انجام می شد؟

حل: تعداد کارگران
باید بیشتر شود تا کار زودتر انجام گیرد.

می دانیم 3 کارگر 18 روز کار کرده اند ،
حالا اگر تعداد کارگرها 6 نفر شود می توانیم رابطه زیر را در مورد این دو مقدار
بنویسیم: 
 

و سپس آنرا از راه
معادله حل کنیم:

بنابراین: 6 کارگر 9 روزه کار را تمام
خواهند کرد.

در این مسئله با افزوده شدن
کارگران ،  زمان کار کم می شود، یعنیحاصل ضرب تعداد کارگران
با زمان همواره مقداری ثابت است.

/ 0 نظر / 8 بازدید