94- چند مسئله جالب

 

*1388نفر در یک ردیف کنارهم هر کدام روی صندلی نشسته اند.انها فقط این اجازه را دارند که هر دو نفری که فقط یک نفر بین انها قرار دارد جایشان را باهم عوض کنند.ایا این افراد می توانند طوری جابه جا شوند که ترتیب قرار گرفتن انها کنار هم بر عکس حالت اولیه شود؟؟!

عددهای طبیعی1 تا 2547رابه دنبال هم می‌نویسیم. عدد حاصل چندرقمی است.؟؟؟

/ 0 نظر / 20 بازدید