45- تست سوم جذر و اعداد اول و مرکب

1- در مجموعه {۹۱و۸۱و۷۱و۶۱و۵۱و۴۱و۳۱و۲۱و۱۱} چند عدد اول وجود دارد؟

الف- ۳              ب-   ۴                       ج- ۵                        د- ۶

۲- مساحت دایره ای ۶۱۰۶/۱۶ است شعاع این دایره چند است؟

الف- ۲۳/۰           ب- ۳/۲                  ج-۳/۲                        د- ۳۲/۰

۳- جذر عدد ۱۶۰۰ کدام عدد زیر است؟

الف- ۴۰                      ب- ۸۰                     ج- ۴۰۰           د- ۸۰۰

۴- از اعداد زیر کدام مرکب هستند؟

الف- ۱                       ب- ۳۱                     ج- ۱۴۳             د-۷۱

۵- جذر عددی ۷/۲ و باقیمانده ان ۱۶/۰ می باشد ان عدد کدام است؟

الف- ۴/۷                    ب- ۴۵/۷                ج- ۴/۸              د- ۴۵/۸

۶- کدام جمله درست است؟

الف- تمام اعداد اول فرد هستند.              ب- حاصل ضرب دو عدد اول عددی اول است.

ج-  تنها مضرب اول ۵ خود ۵ است.            د- یک عددی اول است.

۷- جذر عدد ۲ و باقیمانده جذر  به ترتیب از راست به چپ برابر است با؟

الف- ۱۴/۱     و     ۰۱۱۹/۰                       ب- ۱۴/۱       و     ۱۹/۱

ج-  ۴۱/۱      و         ۰۱۱۹/۰                     د- ۴۱/۱      و       ۱۹/۱

۸- حجم یک مکعب مستطیل با قائده مربع و ارتفاع ۷ سانتی متر ۴۴۱ سانتی متر مکعب است. ضلع قائده مربع را تا یک رقم اعشار به دست آورید؟

الف- ۱/۲                 ب-   ۳/۷                         ج- ۴/۴               د- ۹/۷

۹- از عددی دو بار جذر گرفتیم حاصل ۷ شد آن عدد کدام است؟

الف- ۴۹                       ب- ۱۴                    ج-۲۴۰۱                  د- ۱۹۶

۱۰- بین اعداد ۱تا ۴۰ چند عدد اول وجود دارد؟

الف- ۱۰ تا                   ب- ۱۲ تا                      ج-۱۱تا              د- ۱۳ تا

/ 0 نظر / 8 بازدید