76- چگونه ریشه چهارم 2 را روی محور نشان می دهیم؟

ابتدا پاره خط AB مساوی رادیکال 2  و BC مساوی 1 را رسم می کنیم.از نقطه B عمودی خارج می کنیم.سپس وسط پاره خط AC را به کمک رسم عمود منصف پیدا کرده دایره به قطر AC رسم می کنیم تا عمود خارج شده را درنقطه D قطع کند.می دانیم زاویه D زاویه محاطی روبرو به کمان 180 درجه می باشد،پس مثلث ADC قائم الزاویه می باشد.همچنین می دانیم که ارتفاع واسطه هندسی بین قطعات ایجاد شده روی وتر است.پس مجذور DB برابر با رادیکال 2 می باشد و از آنجا DB برابر با ریشه چهارم 2 می باشد. بنابراین به کمک پرگار  و پاره خط DB می توان ریشه چهارم 2 را روی محور نشان داد.

/ 1 نظر / 123 بازدید
محمد عارف زارع

اگه میشه خلاصه درس ها را هم بگذارید.[خجالت]